He’s Fast! He’s Accurate! He’s–Hi-Tech!

He's Fast! He's Accurate! He's--Hi-tech!
He’s Fast! He’s Accurate! He’s–Hi-tech!